Методологічні основи комплексного тестування у фізичному вихованні і спорті

  • Л. П. Сергієнко Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
  • Д. В. Шарий Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Abstract

У статті розглянуто сучасний стан наукової розробки проблеми використання комплексного контролю у фізичному вихованні і спорті. Запропоновано комплексний тест для оцінки розвитку координаційних здібностей дітей у віці 9—10 років. Розраховані для комплексного тесту нормативи оцінки результатів за 5 і 12-бальними сигмовидними шкалами.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Абдул Халек Башир. Управление подготовкой квалифицированных футболистов в соревновательном периоде с учетом данных комплексного контроля: Автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.01 / Абдул Халек Башир. — К., 1997.
— 24 с.

2. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / За ред. М.Д. Зубалія. — К., 1997. — 35 с.

3. Долгов В.А. К оценке физического состояния учащихся средних школ / В.А. Долгов, В.В. Лысенко // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. — 1997. — № 4. — С. 17–18.

4. Дрожжин В. Комплексний контроль морфо-функціональних характеристик у юних п’ятиборців на різних етапах багаторічної підготовки / В. Дрожжин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2007. — № 3. — С. 8–10.

5. Иванов В.В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов: Монография / В.В. Иванов. — М.: Физкультура и спорт, 1987. — 256 с.

6. Изаак С.И. Физическое развитие и биоэнергетика мышечной деятельности школьников / С.И. Изаак, Т.В. Панасюк, Р.М. Тамбовская. — Москва–Орел: Изд-во ОРАГС, 2005. — 224 с.

7. Каханович К. Теоретико-методичні основи комплексного контролю в системі підготовки юних гімнастів: Автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / К. Каханович. — К., 1999. — 40 с.

8. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности: Учебное пособие / Б.Х. Ланда. — М.: Советский спорт, 2004. — 192 с.

9. Пшибыльский В. Комплексный контроль в системе многолетней подготовки футболистов детского и юношеского возраста: Автореф. дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.01 / В. Пшибыльский. — К., 1998. — 33 с.

10. Романюк В. Комплексне оцінювання функціональних можливостей системи дихання волейболісток / В. Романюк, Ю. Деркач // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2008. — Т. 3. — С. 321–324.

11. Сергієнко Л.П. Комплексне тестування рухових здібностей людини: Навчальний посібник / Л.П. Сергієнко. — Миколаїв: УДМТУ, 2001. — 360 с.

12. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів: Навчальний посібник / Л.П. Сергієнко. — К.: Олімпійська література, 2001. — 439 с.

13. Сергієнко Л. Системи оцінки фізичного розвитку та рухової підготовленості людини / Л. Сергієнко // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2008. — № 1. — С.20—27.

14. Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: Підручник / Л.П. Сергієнко. — К.: КНТ, 2010. — 776 с.

15. Тихомиров А.К. Проблема интегративного контроля в спорте: Монография / А.К. Тихомиров. — Малаховка: Московская государственная академия физической культуры, 2005. — 373 с.

16. Федоров А.И. Комплексный педагогический контроль как основа управления тренировочным процессом: Учебное пособие / А.И. Федоров, В.Н. Береглазов. — Челябинск: Урал ГАФК, 2001. — 176 с.

17. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навч. посібник / О.М. Худолій. — Харків: ОВС, 2007. — 406 с.
Cited
0 article
How to Cite
Сергієнко, Л., & Шарий, Д. (1). Методологічні основи комплексного тестування у фізичному вихованні і спорті. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (5), 3-12. Retrieved from https://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/622

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>